126-2020 "Доставка на почистващи препарати и материали” по две обособени позиции

126-2020 "Доставка на почистващи препарати и материали” по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Доставка на почистващи препарати и кофи - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Обособена позиция № 2 – Доставка на спомагателни материали за почистване.