119-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС"

119-2020 Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение  Дружба, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София