100-2019 Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

100-2019 „Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1506.175.1 И 68134.175.6, УПИ VІІІ (ПИ 68134.1506.175), КВ.20, М. НПЗ ИЗТОК-ЮГ, Р-Н ИСКЪР,СО, УЛ. „КАПИТАН ЛЮБЕН КОНДАКОВ“ № 7“, находящ се в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“