099-2019 „Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ" по 5 обособени позиции

„Доставка на консумативи и материали за автобуси и ВВТ" по 5 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1. „Доставка на спирачни накладки“;

Обособена позиция № 2. „Доставка на автомобилни крушки“;

Обособена позиция № 3. „Доставка на ремъци“;

Обособена позиция № 4. „Доставка на релета и електроматериали“;

Обособена позиция № 5. „Доставка на други материали“.