090-2019 ДОСТАВКА НА ФИЛТРИ ЗА АВТОБУСИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

090-2019 „ДОСТАВКА НА ФИЛТРИ ЗА АВТОБУСИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА ФИЛТРИ ЗА АВТОБУСИ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ФИЛТРИ ЗА ВВТ - запазена поръчка по смисъла на чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП