084-2019 Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 обособени позиции

084-2019 "Ремонт на агрегати и възли за автобуси по 4 Обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Ремонт на цилиндрова глава за автобусни двигатели;

Обособена позиция № 2: Ремонт на горивонагнетателна помпа за автобусни двигатели;

Обособена позиция № 3: Ремонт на щанги за управление на автобуси;

Обособена позиция № 4:Ремонт на торсионни щанги на автобуси."

Обявление

20.06.2019 15:03:01