076-2018 Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадка на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт" ЕАД

Обявление

23.11.2018 11:08:31